0

បទអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃលើកទី ៦

នៅថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃ បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជាណាចក្រថៃ ដែលបានប្រជុំទៅនៅក្នុងសណ្ឋាគារអង្គរសេនជូរី ក្នុងខេត្ដសៀមរាប។

ថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩

The 6th Meeting of General Cambodia-Thai Border Committee

On the 28-29th of April 4, 2009, the General Cambodia-Thai Border Committee initiated a meeting between the Kingdom of Cambodia and the Kingdom of Thailand which was held at Angkor Century Hotel in Siem Reap province. the arrival of the delegations of both countries to Siem Reap province on the morning of