បទអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃលើកទី ៦

នៅថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃ បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជាណាចក្រថៃ ដែលបានប្រជុំទៅនៅក្នុងសណ្ឋាគារអង្គរសេនជូរី ក្នុងខេត្ដសៀមរាប។

ថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩

Prev 12