កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីដំណើរការប្រុងប្រៀបរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាន ក្រៅផ្លូវការ របស់អនុគណៈកម្មការតាក់តែងឯកសារ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ណឹម សុវត្ថិ អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស និងជាសមាជិកប្រចាំ គណៈកម្មការ ADMM ២០១២ នៅអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២